Toimitus- ja takuuehdot

Toimitus- ja takuuehdot voimassa alkaen 1.12.2010 toistaiseksi. Moonlight Motorsport Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia toimitus- ja takuuehtoihin toiminnan tai palveluiden muuttuessa.

1. TAKUU OHJELMALLE, OHJELMOINNILLE JA SIIHEN LIITTYVÄLLE ASENNUSTYÖLLE ON 2 VUOTTA.

1.1. Takuu ohjelmalle

Takuu myönnetään Moonlight Motorsport Oy:n tekemälle ohjelmalle, ohjelmoinnille ja sen toimivuudelle. Takuu koskee ainoastaan sarjavalmisteisia ajoneuvoja joihin ei ole tehty mekaanisia muutoksia kuten turboahdin, virityskatalysaattori, korvausvälijäähdytin tai muuta teknistä muutosta.

1.2. Vastuu asennustyöstä ja komponenteista

Moonlight Motorsport Oy vastaa ohjelmoinnin yhteydessä tehtävistä asennustöistä ja komponenteista. Vastuu koskee kaikkia sellaisia osia ja komponentteja joihin joudutaan tekemään muutoksia tai joita joudutaan irrottamaan ja käsittelemään asennuksen yhteydessä.

1.3 Vuosikatsastuksen läpäisy

Moonlight Motorsport Oy antaa takuun sille että ajoneuvo läpäisee vuosikatsastuksen päästö- ja OBD-testit myös ohjelmoinnin jälkeen. Tämä ei koske päästöjärjestelmien muutoksia, joista vastuu on aina asiakkaalla.

1.4. Takuu kilpakäyttöön tarkoitetuille ajoneuvoille.

Takuu ja vastuu ei koske kilpakäyttöön tai siihen rinnastettavaan käyttötapaan tarkoitettua ajoneuvoa, mukaanlukien teknisesti muutetut ajoneuvot. Työn tilaaja hyväksyy työtilauksen maksamalla sen ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, hyväksyen samalla työn ilman erillistä palautusoikeutta.

1.5. Huollossa päivitetty ohjainlaiteohjelma.

Moonlight Motorsport Oy ei ole vastuussa mahdollisesta huollossa tapahtuvasta valmistajan ohjelmapäivityksestä joka korvaa Moonlight Motorsport Oy:n aiemmin asentaman ohjelman. Veloitamme uudelleenohjelmoinnista 160-300€ tapauskohtauskohtaisesti, sisältäen voimassa olevan alv:n. Uudelleenohjelmoinnissa muutokset tehdään huollossa tehdyn valmistajan ohjelmapäivityksen päälle, eli saat täyden hyödyn tehtaan ohjelmistopäivityksestä.

1.6. Rikkoutuneen ohjainlaitteen korvaaminen.

Moonlight Motorsport Oy korvaa ainoastaan ohjelmoinnin yhteydessä rikkoutuneet ohjainlaitteet. Moonlight Motorsport Oy ei ole vastuussa ajoneuvon ohjainlaitteen korvaamisesta mikäli ajoneuvon huoltotöiden, sähköhäiriön tai muun tapahtuman yhteydessä ilmenee ohjainlaitteen vikaantuminen. Pidätämme oikeuden lukita moottorinohjausyksikön ohjelmoinnin päätteeksi. Lukituksesta / kopiosuojauksesta on varoitustarrat Ecu:n kannessa. Jos ohjainyksikköä on varoituksesta huolimatta yritetty avata, raukeaa ohjelman ja työmme takuu välittömästi.

1.7. Mekaaniset viat eivät kuulu takuun piiriin

Moonlight Motorsport Oy ei ole vastuussa ajoneuvon mekaanisista vioista tai kulumisesta. Moonlight Motorsport Oy antaa takuun ainoastaan ohjelman toimivuudelle ja vastaa sen asennustyöstä, takuuta ei myönnetä ajoneuvon moottorille tai voimansiirrolle.

1.8. Valmistajan takuuehdot ohjelmoidussa ajoneuvossa

Tehdastakuun tai muun siihen rinnastettavan takuun tai edun alaisessa ajoneuvossa on sen haltijan tai omistajan itse selvitettävä ohjelmoinnin mahdollinen vaikutus ajoneuvon takuuseen ajoneuvon edustajalta tai sen maahantuojalta. Moonlight Motorsport Oy ei ole vastuussa mahdollisista ohjelmoinnin aiheuttamasta takuuehtojen muutoksesta tai takuun raukeamisesta.

1.9. Ajoneuvotekniset ongelmat ja niiden selvittäminen

Tilanteessa jossa asiakas epäilee ajoneuvon toimintahäiriön johtuvan Moonlight Motorsport Oy:n suorittamasta ohjelmoinnista, on hänen viipymättä otettava yhteyttä ja tarjottava ensisijaisesti Moonlight Motorsport Oy:lle mahdollisuus tarkistaa ajoneuvon toiminta ja siihen liittyvät mahdolliset häiriöt. Ohjelmaan liittyvät ongelmat Moonlight Motorsport Oy on velvollinen korjaamaan veloituksetta takuuehtojen pykälän 1.1. mukaisesti. Mikäli vika on riippumaton ohjelmoinnista, on Moonlight Motorsport Oy oikeutettu veloittamaan vianhausta ja mahdollisesta korjauksesta sen hetkisen hinnaston mukaisen korvauksen. Muissa kun ohjelmaperusteisissa vioissa Moonlight Motorsport Oy on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaalle korjausarvio ennen korjauksen aloittamista.

2. TOIMINTAHÄIRIÖN TAI TEKNISEN ONGELMAN AIHEUTTAMAT VÄLILLISET KUSTANNUKSET.

2.1. Moonlight Motorsport Oy ei korvaa ajoneuvon toimintahäiriöstä tai teknisestä viasta asiakkaalle aiheutuneita välillisiä kustannuksia.

3. ASENNUSTYÖT, OHJELMOINTIIN EI KUULUVAT MUUT TYÖT.

3.1. Mikäli Moonlight Motorsport Oy huomaa työsuorituksen aikana tarpeen tehdä lisätöitä tai mahdollisia korjauksia, tulee niihin saada työn tilaajan suostumus. Ilman työntilaajan suostumusta Moonlight Motorsport Oy:llä on lupa tehdä lisätöitä ja asentaa tarvikkeita kustannuksiltaan 75 euroon saakka työn valmiiksi saattamiseksi.

4. PALAUTUSOIKEUS JA KAUPANPURKU.

4.1. Asiakas on velvoitettu koeajamaan ajoneuvon ohjelmoinnin jälkeen, ennen ohjelmoinnin ostopäätöksen tekoa. Mikäli asiakas on tyytyväinen työhön ja hyväksyy sen suorittamalla maksun ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, katsotaan hänen hyväksyneen maksuhetkellä työsuoritus osaltaan. Mikäli asiakas työnluovutus vaiheessa päättää olla hyväksymättä työsuoritusta, on Moonlight Motorsport Oy:lla oikeus palauttaa asiakkaan ajoneuvo työtä edeltäneeseen tilaan, palautuksen tapahtuessa työn tilaajalle veloituksetta.

4.2. Työntilaaja, asiakas voi perua kaupan 7 päivän kuluessa sen suorituksesta. Kaupanpurussa asiakas on velvollinen toimittamaan etukäteen sovittuna aikana ajoneuvon Moonlight Motorsport Oy:n toimipisteeseen sen palauttamiseksi työtä edeltävään tilaan. Erikseen tehdystä ohjelmoinnin jälkeisestä kaupanpurusta eli ajoneuvon palauttamisesta ohjelmointia edeltäneeseen tilaan, Moonlight Motorsport Oy vähentää palauttamistyöhön kuluvan ajan työntilaajalle palautettavasta kauppasummasta, kuitenkin enintään 150 euroa.

4.3. Palautusoikeus on rajoitettu tapauksissa joissa työn tilaajan tyytymättömyys kohdistuu ohjelman toimintaan, sen aiheuttamaan toimintahäiriöön tai asennustyössä tapahtuneeseen virheeseen. Moonlight Motorsport Oy:llä on aina oikeus toimitus- ja takuuehtojen kohdan 1.9. mukaiseen ensisijaiseen korjausmahdollisuuteen.

4.4. Kaupanpurku katsotaan tapahtuneeksi kun työn tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut ajoneuvon Moonlight Motorsport Oy:n palautettua ohjainlaitteen ohjelman asennusta edeltävään tilaan.

4.5. Palautettavan kauppasumman jäännös kaupanpurun yhteydessä, suoritetaan ainoastaan tilisiirtona työn tilaajan pankkitilille. Palautus tapahtuu 7 vrk sisään kohdassa 3.4. määritellyn hyväksytyn kaupanpurun jälkeen.

5. MAKSUEHDOT YKSITYISILLE JA YRITYKSILLE.

5.1. Työsuoritus maksetaan käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei vaihtoehtoisesta maksutavasta ole jo työtilausta tehtäessä erikseen sovittu. Käteismaksuksi rinnastetaan rahan lisäksi yleisimmät pankki- , luotto- ja muut maksukortit.

5.2. Yritysasiakkailla on vaihtoehtoisena maksutapana lasku mikäli Moonlight Motorsport Oy on kyseiselle asiakasyritykselle myöntänyt lasku-maksutavan. Kaikkien laskutusasiakkaiden kohdalla Moonlight Motorsport Oy pidättää oikeuden olla myöntämättä maksutapaa lasku.

5.3. Laskutuksessa ovat ehtoina maksutapa 10pv netto ja viivästyskorko on myöhästyneestä suorituksesta voimassa olevan korkolain mukainen. Moonlight Motorsport Oy siirtää kaikki ensimmäisen maksumuistutuksen jälkeen edelleen hoitamattomat suoritukset perintään ilman erillistä huomautusta. Mahdolliset perinnästä aiheutuvat kustannukset sekä pääomasta aiheutuneet viivästyskorot jäävät velallisen rasitteeksi.

5.4. Moonlight Motorsport Oy voi kieltäytyä luovuttamasta työn kohdetta asiakkaalle, ellei työstä aiheutunutta laskua makseta luovutuksen yhteydessä.

5.5. Työntilaajalla on oikeus pidättäytyä maksamasta virheellisesti suoritettua työtä, kunnes virhe on Moonlight Motorsport Oy:n toimesta korjattu.

6. OIKEUS PIDÄTTÄYTYÄ OHJELMOINNISTA JA SIIHEN LIITTYVISTÄ PALVELUISTA.

6.1. Moonlight Motorsport Oy:llä on oikeus pidättäytyä suorittamasta ohjelmointia ajoneuvoon vaikka sen olisi tehtäväkseen ottanut. Jos työn suorittaja huomaa työtä tehdessään omien toimien aiheuttavan itselleen tai työn tilaajalle välittömiä tai odotettavissa olevia taloudellisia, aineellisia tai muita menetyksiä esimerkiksi ajoneuvon kestävyyden merkittävästi kärsiessä, on Moonlight Motorsport Oy oikeutettu keskeyttämään työ ja ilmoittamaan siitä työn tilaajalle.

7. INTERNET, SÄHKÖPOSTI, JULKAISUT JA VIESTINTÄ.

7.1. Moonlight Motorsport Oy:n internet sivuilla, www.moonlightmotorsport.fi, julkaisema materiaali on tekijäoikeuslakien alaista Moonlight Motorsport Oy:lle kuuluvaa materiaalia ellei toisin ole ilmoitettu. Materiaalin luvaton käyttö ja sen kopioiminen on edesvastuun uhalla kielletty. Materiaaliin ja sisältöön viittaaminen, esimerkiksi linkittäminen on sallittua siinä tapauksessa kun se tapahtuu hyvien tapojen mukaisesti ja asiayhteyteen liittyen.

7.2. Sähköpostiviestinnässä käyty keskustelu on Moonlight Motorsport Oy:n ja viestin vastaanottajan välistä, luottamuksellista keskustelua. Viestien sisältämät mahdolliset tekniset kuvaukset, hintatiedot, tarjoukset ja liitetiedostot, ovat vain viestin vastaanottajalle tarkoitettua kahdenvälistä, luottamuksellista tietoa.

LAINSÄÄDÄNNÖLLISET ASIAT

Asiakas on itse vastuussa ja kuittaa ymmärtäneensä seuraavat asiat tilatessaan meiltä ajoneuvon muutostyön:

  • Muutettua ajoneuvoa ei saa käyttää tieliikenteessä ennen yksittäishyväksyntää/rekisteröintikatsastusta tai muutoskatsastusta. Suomeen rekisteröity ajoneuvo ja moottorin ohjauksen osalta muutettu vähäpäästöinen tai ahdettu ajoneuvo, jos moottorin ohjainlaitteen muutoksella voi olla vaikutusta moottorin tehoon tai päästöihin, tulee ajoneuvojen hyväksynnästä annetun asetuksen 1244/2002 25 §:n ja Liikenneministeriön päätöksen auton rakenteen muuttamisesta 779/1998 mukaan muutoskatsastaa.
  • Moottorin ohjainlaitteen muutoksen jälkeen ajoneuvon vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa ilmoitetun tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan tekemillä testeillä. Ajoneuvon haltijan/omistajan tulee huolehtia, että ajoneuvolle tehdään yksittäishyväksyntä tai rekisteröintikatsastus (ajoneuvolaki 1090/2002 viimeksi muutettuna 226/2009 50b §,60 §) ennen ensirekisteröintiä, mikäli ajoneuvoa ei ole ennen moottorin ohjainlaitteen muutosta ensirekisteröity tai käyttöönotettu Suomessa.
  • Moottorin ohjainlaitteen muutos voi mahdollisesti päättää ajoneuvon valmistajan takuun. Lisäksi moottorin ohjainlaitteen muutoksella aikaansaatu tehon nousu saattaa vaikuttaa liikennevakuutukseen.